Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností ZENNER ČR s.r.o. se sídlem Kladno, Šachetní 3093, PSČ 272 01, IČ 18230261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve vložce 57810 a blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (ZENNER ČR s.r.o.) a kupujícího (spotřebitele).

Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, tedy je velkoodběratelem, se řídí rovněž těmito podmínkami a v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Způsob nákupu

Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Před nákupem se můžete zaregistrovat nebo můžete objednávat jako neregistrovaný uživatel a vyplnit v závěru objednávky pouze kontaktní údaje.

Při registraci klikněte na tlačítko „Registrace“. Otevře se Vám požadovaný formulář. Ten vyplňte a odešlete. Obratem obdržíte do Vaší uvedené e-mailové schránky Vaše registrační údaje. Pod těmito registračními údaji se přihlaste do e-shopu.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů e-shopu ZENNER ČR s.r.o. jsou uvedeny včetně DPH 21%. V detailu je uvedena jak cena s DPH 21% tak i cena bez DPH 21%.

Vznik kupní smlouvy

Odesláním objednávky – uzavřením kupní smlouvy – kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.zenner.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za objednávané zboží.

Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob u dodavatele apod.), uvědomí zákazníka o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce fakturu, která zároveň slouží i jako záruční list, a předat jej zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Toto právo se vztahuje na zásilky, které se vrátily zpět k prodávajícímu z důvodu nevyzvednutí kupujícím, který ručí za správnost údajů v objednávce. Kupujícímu takto zaniká nárok na další objednávky.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy – závazné objednávky – odstoupit (viz odstavec Zrušení objednávky ze strany prodávajícího).

5. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět nejpozději do 30dnů.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 12 hodin od odeslání (viz odstavec Storno objednávky) nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (viz odstavec Zrušení objednávky ze strany kupujícího).

Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než je mu zaslán předpokládaný termín expedice zásilky, tedy než prodávající potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo náklady, které musel provozovatel vynaložit na zbytečnou dopravu.

Podmínky dodání zboží

Prodávající se snaží doručit objednané zboží zákazníkovi v co nejkratším termínu. O způsobu a termínu dodání informuje prodávající zákazníka e-mailem. V případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží aktuálně k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby bylo objednané zboží dodáno zákazníkovi co nejdříve.

Zboží bude v rámci ČR expedováno maximálně do dvou pracovních dní od potvrzení přijetí objednávky. V případě vybrané možnosti platby předem bude objednávka odeslána až po připsání celé částky na náš účet. Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy.

Možnosti dodání zboží

 • Osobní převzetí v adrese sídla společnosti po předchozí domluvě (0,- Kč)
 • Kurýrní služba GLS (79,- Kč)

Možnosti platby za zboží

 • Platba hotově při osobním převzetí zboží v sídle firmy (0,- Kč)
 • Platba dobírkou. Při objednávce zboží na dobírku zaplatí zákazník sjednanou kupní cenu při převzetí zboží kurýrovi přepravní firmy. (40,- Kč)
 • Platba převodem na účet. Forma úhrady bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po potvrzení objednávky zašle zákazníkovi proforma fakturu s uvedením svého bankovního účtu – Komerční banka č.ú.: 70209141/0100. Číslo faktury je současně variabilním symbolem. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na avizovaný bankovní účet. Prodávající odešle zboží zákazníkovi ihned po obdržení platby. O této skutečnosti ho informuje odesláním faktury e-mailem.
 •  

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží,
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.).
 • O této skutečnosti budete informováni. V případě, že jste již za zboží předem zaplatili, bude Vám tato částka převedena zpět na účet, pokud nebude domluveno jinak.

Zároveň si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku, kde byla zvolena možnost “platba převodem” a kde nebyla platba zákazníka připsána na náš účet do uvedeného data splatnosti; dále u objednávek od zákazníků, kteří neodebrali dříve objednané zboží.

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží. Ze strany prodávajícího může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část výrobku, začne běžet nová záruční doba k výrobku, respektive k jeho nové části.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek.
 • Neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
 • Poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob.
 • Poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace při převzetí výrobku

V případě, že zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství, hmotnosti a podobně.

Reklamace v záruční lhůtě

Článek I
Všeobecné ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup společnosti ZENNER ČR s.r.o. se sídlem Šachetní 3093, 272 01 Kladno – Bresson, IČO 18230261, DIČ CZ18230261, společnost registrovaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha oddíl C, vložka 57810, (dále jen  „Prodávající”) a kupujícího (dále jen „Kupující”) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího  za vady zboží zakoupeného na www.zenner.cz  a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího s tím související.

 Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.zenner.cz   a jako úprava práv a  povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.zenner.cz,  jakož i  úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a níže uvedené Reklamační podmínky se na něj nevztahují.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem  „Prodávajícího“ a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

Reklamační řád je veřejně dostupný na www.zenner.cz a v sídle „Prodávajícího“.

Článek II
Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinný zkontrolovat, či obal, ve kterém je zboží zabalené není poškozený. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i s poškozeným obalem, Prodávající neuzná případně pozdější reklamaci z tohoto důvodu.

 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.  Kupující zjistí nekompletnost zboží anebo jakékoli poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje venkovním poškození obalu, je povinný uplatnit reklamaci okamžitě, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky u Prodávajícího. Pokud tak Kupující neučiní, dodávka se považuje za kompletní a bez závad, reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

Kupující  je povinen  Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.zenner.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III

Odstoupení od Smlouvy/ Reklamace

Kupující je povinen vyplnit Odstoupení od smlouvy/Reklamační formulář (dále jen „Formulář“ ve všech případech:

1.1 Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží.

 1.2  Kupující požaduje výměnu zboží z důvodu nevyhovujících parametrů zboží

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nevyhovuje, má právo vrátit zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, barvy, maximálně do 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že je zboží na skladě  Prodávajícího. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1 tohoto Reklamačního řádu.

1.3. Kupující uplatňuje nárok z vad zboží

 1. Kupující je povinen uvést ve formuláři následující údaje:

2.1 Identifikaci  Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení,      sídlo/bydliště, kontakt (telefon a emailová adresa); 
2.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodané; 
2.3 Adresa, na kterou má byt dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží
2.4 Číslo elektronické objednávky; 
2.5 Datum vystavení elektronické objednávky; 
2.6 Datum převzetí zboží Kupujícím; 
2.7 Popis zboží, které Kupující žádá vyměnit a popis vyměněného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množstvím, ceny a způsobu balení zboží. 
2.8 Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden; 
2.9 Datum a podpis Kupujícího.

Pokud není Formulář kompletně vyplněný, a nebo není k Formuláři přiložen doklad o převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně elektronicky Kupujícího ohledně doplnění chybějících údajů anebo předložení chybějících Požadovaných dokladů.

Pokud spolu s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem výměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti s tím, že Kupující nemá v úmyslu zboží /vyměnit/reklamovat. Nezašle-li Kupující v případě odstoupení od smlouvy zboží do 14 dní ode dne, kdy jej převzal, pak je oznámení o

Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním obale. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí zboží Prodávajícím.

Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace  zaslat doporučeně na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřebrat zboží zaslané Kupujícím na dobírku.

Celková cena za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 14 dní od převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2. a 1.3 tohoto Reklamačního řádu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.zenner.cz má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (podle §1829 odst. 1  zákona 89/2012 Občanského zákoníku. Žádost o odstoupení od kupní smlouvy je třeba sdělit písemně a musí být doručena na prodejci nejpozději 14. kalendářní den ode dne následujícího po převzetí zboží (ev. nejbližší následující pracovní den). Při pozdějším doručení žádosti je odstoupení od smlouvy neplatné, rozhoduje datum doručení žádosti prodejci.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží: dopravné jak původně k zákazníkovi, tak následně k obchodníkovi, náklady nutné k navrácení zboží do původního prodejeschopného stavu (např. poškozený obal apod.) a v případě použití či opotřebení také náhradu za nemožnost prodat takové zboží již jako nové či jeho upravení do původního stavu.

Zboží zašlete doporučeně na kontaktní adresu, zásilky na dobírku nebudou převzaty!

Při splnění výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy Vám peníze za zboží vrátíme bankovním převodem. Lhůta pro vrácení peněz je ze zákona max. 30 dní od odstoupení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na Vaše náklady zpět.

Právo na odstoupení od smlouvy se mimo jiné nevztahuje:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v e-shopu ZENNER ČR s.r.o. dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o učiněných nákupech. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dál poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží v e-shopu ZENNER ČR s.r.o. a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@zenner.cz.

Závěrečná ustanovení

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách www.zenner.cz mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu. Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků.

Veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 5. 10. 2011.